เงื่อนไขการใช้บริการ

tvboxthailand.com เป็นบริการให้ข้อมูล เกี่ยวกับความบันเทิง เช่น รายการทีวี ช่องรายการ ภาพยนตร์ ละคร หรืออื่นๆ เช่น ตัวอย่างหนัง ผังรายการเป็นต้น และยังให้สมาชิกสามารถแนะนำลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจได้

สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ tvboxthailand.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ TVboxthailand มีดังต่อไปนี้

1. เกี่ยวกับสมาชิก

1.1. สมาชิกเป็นผู้ที่มีความคิด และ ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเตอร์เน็ต สมาชิกจะไม่สร้างความเสียหาย เดือดร้อน หรือรำคาญแก่ผู้อื่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะด้านการโฆษณา หรือด้านใดๆ ก็ตาม

1.2. สมาชิกได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เว็บไซต์ไว้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและติดตาม รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และจะแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.3. สมาชิกยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในบริการของสมาชิก เป็นข้อมูลแนะนำของสมาชิกเอง ที่ได้บันทึกไว้กับ TVboxthailand และสมาชิกรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกเองแต่เพียงผู้เดียว ทาง Tvboxthailand นำเสนอเพียงข้อมูลสาธารณะ

1.4. สมาชิกขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในทุกกรณีที่ใช้บริการจาก TVboxthailand นั้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิด / ผิดกฎหมาย และยินยอมให้ยกเลิกสมาชิก หรือ TVboxthailand ดำเนินการตามสมควรกับ Account สมาชิกได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ TVboxthailand ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียการใดๆ ต่อการกระทำของสมาชิกทั้งสิ้น


2. เกี่ยวกับบริการ

2.1. TVboxthailand เป็นบริการให้ข้อมูลสาธารณประโยชน์ ในด้านความบันเทิง และข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

2.2. TVboxthailand เป็นบริการฟรีสำหรับสมาชิก

2.3. TVboxthailand บริการให้สมาชิก แนะนำลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ ที่สมาชิกเห็นว่าเป็นประโยชน์ และลิ้งค์ออกไปยังแหล่งที่มาโดยตรง ไม่มีการเก็บไฟล์ หรือบันทึกข้อมูลใดๆไว้ให้


3. เกี่ยวกับการใช้บริการ

3.1. TVboxthailand ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.2. ข้อมูล ภาพประกอบ เนื้อหาและลิ้งค์ URL ต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก TVboxthailand ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล, การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น

3.3. ข้อมูลและเนื้อหาและลิ้งค์ URL ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และ หากพบว่ามีเกิดขึ้น TVboxthailand ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นๆ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

3.4. TVboxthailand มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


4. เกี่ยวกับบริการนโยบายส่วนตัว

4.1. สมาชิกทราบว่าตนควรสำรองข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ และลิ้งค์ URL ของสมาชิกเอง และ Backup ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองด้วย หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาและลิ้งค์ URL ต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป สมาชิกจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ได้ อย่างไรก็ตาม TVboxthailand จะพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกไม่ให้สูญหาย

4.2. อย่างไรก็ตาม ทาง TVboxthailand ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

4.3. TVboxthailand อาจจัดทำโปรแกรม ส่วนขยาย หรือสิทธิพิเศษ ให้แก่สมาชิกรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะได้

4.4. TVboxthailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.7. TVboxthailand จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดย TVboxthailand จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ tvboxthailand.com หรือผ่านทางหน้า Email โดย TVboxthailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า