เงื่อนไขการใช้บริการ
สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ nolimitbox.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Nolimit) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ Nolimit มีดังต่อไปนี้

1. เกี่ยวกับสมาชิก

1.1. สมาชิกเป็นผู้มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

1.2. สมาชิกเป็นผู้ที่มีความคิด และ ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเตอร์เน็ต สมาชิกจะไม่สร้างความเสียหาย เดือดร้อน หรือรำคาญแก่ผู้อื่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะด้านการโฆษณา หรือด้านใดๆ ก็ตาม

1.3. สมาชิกได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เว็บไซต์ไว้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและติดตาม รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และจะแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4. สมาชิกยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในบริการของสมาชิก เป็นข้อมูลบนพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกเอง ที่ได้ขอใช้บริการฟรีไว้กับ Nolimit และไม่มีการเผยแพร่ใดๆ แต่สมาชิกรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกเข้าถึงได้ โดยอนุญาตแล้วเท่านั้น

1.5. สมาชิกขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ข้อมูลที่ฝากไว้บนพื้นที่ ที่ขอใช้บริการจาก Nolimit นั้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิด / ผิดกฎหมาย และยินยอมให้ยกเลิกสมาชิก หรือ Nolimit ดำเนินการตามสมควรกับ Account สมาชิกได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ Nolimit ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียการใดๆ ต่อการกระทำของสมาชิกทั้งสิ้น


2. เกี่ยวกับบริการ

2.1. Nolimit เป็นบริการเว็บ ที่ให้พื้นที่เก็บไฟล์ และสมารถแชร์ให้เพื่อนสมาชิกที่ได้รับอนุญาต และให้บริการ Server ของสัญญาณ Streaming และ Proxy

2.2. Nolimit เป็นบริการฟรีสำหรับสมาชิก

2.3. Nolimit ให้บริการพื้นที่ส่วนตัวและบริการ Stream ไฟล์ .m3u8 ของสมาชิกเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อมูลใดๆของสมาชิก Nolimit พร้อมดำเนินการ หากได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย, เจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อดำเนินการและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่


3. เกี่ยวกับการใช้บริการ

3.1. Nolimit ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.2. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก Nolimit ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล, การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น

3.3. ข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และ หากพบว่ามีเกิดขึ้น Nolimit ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นๆ หรือปิดเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

3.4. Nolimit มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


4. เกี่ยวกับบริการนโยบายส่วนตัว

4.1. สมาชิกทราบว่าตนควรสำรองข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกเอง และ Backup ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองด้วย หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป สมาชิกจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ได้ อย่างไรก็ตาม Nolimit จะพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกไม่ให้สูญหาย

4.2. อย่างไรก็ตาม ทาง Nolimit ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

4.5. Nolimit อาจจัดทำโปรแกรม ส่วนขยาย หรือพื้นที่และสิทธิพิเศษ ให้แก่สมาชิกรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะได้

4.6. Nolimit ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.7. Nolimit จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดย Nolimit จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ Nolimitbox.com หรือผ่านทางหน้า Email โดย Nolimit ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง